REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z pokoi gier w Zagadkowni.

1.2. Podczas gry w Zagadkowni uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

1.3. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.

1.4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów, a w przypadku celowego niszczenia mienia, obsługa ma prawo obciążyć uczestnika kosztami naprawy.

1.5. Nie jest dozwolona gra w pokojach Zagadkowni pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

1.6. Każdy uczestnik zabawy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.

1.7. Gracze poniżej 12 roku życia powinni przystąpić do gry z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

1.8. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz cierpiących na choroby psychiczne.

1.9. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, ani innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Rezerwacja

2.1. Rezerwacji dokonać można na stronie internetowej www.zagadkownia.pl, za pośrednictwem serwisu www.lock.me lub telefonicznie pod numerami 537 504 567, 664 231 052.

2.2. Zarówno podczas rezerwacji przez formularz na stronie internetowej jak i telefonicznie należy podać następujące informacje:

 • nazwa pokoju
 • data i godzina
 • imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • liczba uczestników
 • język prowadzenia (polski lub angielski)
 • numer kontaktowy
 • adres e-mail
 • informacje dodatkowe (wystawienie faktury)

2.3. Po dokonaniu rezerwacji przez formularz na stronie internetowej na maila podanego przez użytkownika zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć w celu potwierdzenia rezerwacji.

2.4. Rezerwacje dokonywane na 3 godziny przed planowanym startem prosimy zgłaszać telefonicznie.

2.5. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza godzinami podanymi w formularzu rezerwacji – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

2.6. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie.

2.7. Za rezerwacje opłacone z góry i anulowane mniej niż 24h przed wyznaczonym terminem gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3. Zasady gry

3.1. W grze może brać udział od 2 do 6 osób.

3.2. Czas gry to 60 lub 75 minut w zależności od pokoju.

3.3. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Zagadkowni 15 minut przed planowanym rozpoczęciem gry.

4. Płatność

4.1. Płatności w Zagadkowni dokonać można przez szybką płatność internetową, przelewem, na miejscu gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym.

4.2. Koszt gry jest zależny od ilości osób, wybranego pokoju oraz dnia i godziny. Szczegóły podane są w cenniku.

4.3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

5. Vouchery

5.1. Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w wybranym pokoju w Zagadkowni.

5.2. Voucher można zakupić w siedzibie Zagadkowni lub przez Internet.

5.3. Koszt Vouchera jest zgodny z cennikiem.

5.5. Voucher jest ważny przez rok od daty zakupu.

5.6. Jeżeli wartość vouchera jest mniejsza niż cena gry, należy uregulować różnicę w cenie.

6. Reklamacje

6.1. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

6.2. Możliwe jest odstąpienia od umowy 24h przed dokonaną rezerwacją.

 

Polityka prywatności i pliki cookies

Administrator- Zagadkownia sp. z o.o. (NIP: 7011085096) z siedzibą na ul. Wilczej 25/1A, 00-544 Warszawa.
Użytkownik– osoba dokonująca rezerwacji pokoju.
Usługa – wejście do pokoju zagadek.


Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji Usługi. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania Usługi. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja Usługi po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Napisz do nas


  Dane kontaktowe

  location_on
  phone
  location_on
  phone
  email